سنگ مرمریت آباده
سنگ مرمریت آباده جزء سنگ های ساختمانی با قیمت متوسط محسوب می شود. سنگ مرمریت آباده به دلیل زیبایی و رنگ های روشن در کف اتاق خواب ، راهروها و راه پله ، دیواره های پارکینگ کاربرد بیشتری دارد. سنگ مرمریت آباده بدلیل جذب آب بالا نمی توان در سرویس های بهداشتی و فضاهایی که رطوبت زیاد و یا تردد زیاد دارد استفاده نمود.

آنالیز مرمریت آباده

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
آباده 1/22 2/66 1/12 1050 2/8