سنگ مرمریت ارک
سنگ مرمریت ارک  بدلیل وزن مخصوص بالا و برابر 2/68 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. مقدار جذب آب 0/24 درصد و تخلخل 0/64 درصد می باشد که نشان دهنده میزان تخلخل بسیار پایین و بافت تراکم سنگ است. ضریب نرم شوندگی 0/89 ( این ضریب حداقل در سنگ های ساختمانی می بایست 0/7 باشد ) است مقاومت فشاری برابر 102 مگاپاسکال است که گویای مقاومت فشاری بالا می باشد. سنگ مرمریت ارک برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی و نما در داخل ساختمان کاملا مناسب است.مقاومت سایشی سنگ ارک برابر با 26/20 درصد بوده که در نتیجه می توان به صورت سنگ کف و پله نیز استفاده کرد. ( برای نواحی پر رفت آمد مقاومت سایشی سنگ مرمریت طبقق استانداردASTMC241  حداقل می بایست 10 باشد.) تنها موردی که به هنگام خرید این سنگ باید توجه داشت این است که مراقب باشیم که خلل و فرج سنگ بوسیله پارافین پر نشده باشد .چون بعضی از تولید کنندگان این سنگ بدلیل ارزان بودن این روش بجای UVاستفاده می کنند.

آنالیز مرمریت ارک

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
ارک 0/79 2/63 0/66 1240 3