ارسنجان

آنالیز مرمریت ارسنجان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
ارسنجان 0/99 2/70 1/13 950 2/8