چشمه شیر دوش

آنالیز مرمریت چشمه شیر دوش

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
چشمه شیر دوش 0/13 2/72 37/ 0 844 3