دهبید حسن آباد

آنالیز مرمریت دهبید حسن آباد

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
دهبید حسن آباد 0/15 2/78 0/72 1280 3/8