دیپلمات

آنالیز مرمریت دیپلمات

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
دیپلمات 0/42 2/69 0/52 1290 3