امپرادور اسپانیا دارک

آنالیز مرمریت امپرادور اسپانیا دارک

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
امپرادور اسپانیا دارک 0/76 2/70 3/6 9703