امپرادوراسپانیا لایت

آنالیز مرمریت امپرادوراسپانیا لایت

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
امپرادوراسپانیا لایت 0/76 2/70 3/6 970 3