جوشقان

آنالیز مرمریت جوشقان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
جوشقان 1/22 2/69 0/46 510 2/9