پرشین سیلک

آنالیز مرمریت پرشین سیلک

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
پرشین سیلک 0/7 2/64 0/84 890 2/9