سفید سبزوار

آنالیز مرمریت سفید سبزوار

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
سفید سبزوار 0/83 2/73 0/79 1280 3/5