سیمکان

آنالیز مرمریت سیمکان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
سیمکان 0/35 2/76 1/5 1240 3/2