سبز سیاتل

آنالیز مرمریت سبز سیاتل

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
سبز سیاتل 0/21 2/76 0/40 1270 3/2