خاتم کرمان

آنالیز مرمریت خاتم کرمان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
خاتم کرمان 0/32 2/74 0/52 1275 3/3