آنالیز تراورتن شکلاتی یزد

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
شکلاتی یزد 0/31 2/24 9480 2/9