گردویی آذرشهر

آنالیز تراورتن گردویی آذرشهر

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
گردویی آذرشهر 2/3 2/40 6/5 557 3/8