سیلور کاشان

آنالیز تراورتن سیلور کاشان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
سیلور کاشان 0/28 2/44 73803