سیلور خرمایی

آنالیز تراورتن سیلور خرمایی

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
سیلور خرمایی 0/21 2/67 54003