پیچ رد (هلویی) چین

آنالیز گرانیت پیچ رد (هلویی) چین

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
پیچ رد (هلویی) چین