جنگلی بیرجند

آنالیز گرانیت جنگلی بیرجند

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
جنگلی بیرجند 0/01 2/85 Petty 1780 3/7