سفید زاهدان

آنالیز گرانیت سفید زاهدان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
سفید زاهدان 0/3 2/54 Petty1228 3/2