سفید نطنز

آنالیز گرانیت سفید نطنز

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
سفید نطنز 0/29 2/74 0/43 1177 3