صورتی شکوفه

آنالیز گرانیت صورتی شکوفه

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
صورتی شکوفه 0/73 2/56 0/46 1400 2/7