آنالیز گرانیت قرمز یزد

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
قرمز یزد 0/11 2/80 0/08 18903/8