مشکی تربت

آنالیز گرانیت مشکی تربت

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
مشکی تربت 0/18 2/78 0/17 1505 3/5