مشکی تویسرکان

آنالیز گرانیت مشکی تویسرکان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
مشکی تویسرکان 0/03 2/77 Petty14804