مشکی چایان

آنالیز گرانیت مشکی چایان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
مشکی چایان 0/47 3/07 petty2800 6/5