مشکی سرکان

آنالیز گرانیت مشکی سرکان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
مشکی سرکان 0/03 2/75 Petty14804