هلویی تایباد

آنالیز گرانیت هلویی تایباد

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
هلویی تایباد 0/14 2/75 0/19 1710 4