کاهویی بیرجند

آنالیز گرانیت کاهویی بیرجند

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0700 petty2/483
Max 0/8623000/423/17
کاهویی بیرجند 0/02 2/85 petty18004