آنالیز مرمریت دهبید آرین

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
دهبید آرین 0/81275 1/02 2/69 28