قهوه ای

آنالیز مرمر قهوه ای

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/022/5Petty5003
Max 0/402/7112005
قهوه ای