لایبید

آنالیز کریستال لایبید

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/152/5Petty8003
Max 0/702/7114006
لایبید 0/18 2/75 0/17 1200 3