هرات

آنالیز کریستال هرات

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/152/5Petty8003
Max 0/702/7114006
هرات 0/33 2/78 0/22 1105 3/2