آنالیز سنداستون طرح چوب

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min -----
Max -----
طرح چوب 1/48 2/61 1/94 540 1/8