آنالیز سنداستون کرال

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min -----
Max -----
کرال 1/56 2/65 1/42 650 2/3