آنالیز مرمریت دهبید خراسان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
دهبید خراسان 0/84 2/66 0/73 12693