پرطاوسی

آنالیز مرمریت پرطاوسی

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
پرطاوسی 1/64 2/72 0/88 6253