ارومیه

آنالیز مرمریت ارومیه

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
ارومیه 0/37 2/70 0/69 1310 2/9