خوی قرمز

آنالیز مرمریت خوی قرمز

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
خوی قرمز 0/4910700/932/5427