شکلاتی کاشان

آنالیز تراورتن شکلاتی کاشان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
شکلاتی کاشان 1/05 2/49 85603